react-native init app
cd app

các version Gradle trước 4.7 không tương thích với Java 10 trở lên (do Java thay đổi cách hiển thị version, nên Gradle không đọc được!!!) cho nên cách tốt nhất là cài thêm java 8.

Sau khi cài java8, phải thiết lập java.home để gradle hiểu được. Mở file android/gradle.properties

org.gradle.java.home=/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_202.jdk/Contents/Home

Sau đó cần cúng gradle biết sdk android để ở đâu. Tạo file local.properties với nội dung

sdk.dir=/Users/datasart/Library/Android/sdk

Quay tay mà không cần quay tay

để shake device có thể sử dụng lệnh

adb shell input keyevent 82	

Để thuận tiện hơn, có thể thêm luôn vào trong file package.json

"script": {
...
"shake": "adb shell input keyevent 82"
}

Từ giờ, khi cần quay tay thì chỉ cần gõ yarn shake