Tìm text trong file

grep -rwl "search-string" /path/to/serch/dir

search-string có thể sử dụng \ để escape ký tự đặc biệt như \".

Thay thế text

sed -i 's/foo/bar/g' *

Trường hợp text cần thay có chứa ký tự / luôn thì có thể dùng ký tự khác để phân tách. ví dụ:

sed -i 's#text /#text no /#g' *